Vattendagarna 2007

Vattendagarna 2007 Stockholm 20-22 november "Den glömda mångfalden"


program

 

Dag 1. 20 november


Välkomna till vattendagarna Willem Goedkoop, ordf SFL, Christina Hallman, Naturhistoriska Riksmuseet, Johan Bodegård, ArtDatabanken, SLU


Spelar biologisk mångfald någon roll? Torbjörn Fagerström, SLU


Hur jobbar vi med biologisk mångfald, nationellt och internationellt Urban Emanuelsson, CBM


Inga arter utan livsmiljöer - ArtDatabankens arbete med naturtyper Lena Tranvik, ArtDatabanken, SLU


Mångfald i fisksamhällen - ett resultat, av lokala och regionala processer Peter Eklöv, Uppsala Universitet


Varför ska vi studera bakteriers mångfald i sötvatten? Eva Lindström, Uppsala Universitet


Insekters mångfald och betydelse för ekosystemens funktion i strömmande vatten Björn Malmqvist, Umeå Universitet


Svenska sikar och siklöjor; två, åtta eller en himla massa sikarter? Bo Delling, Naturhistoriska Riksmuseet


Snorgärs, lindareskålar och iglar - om äldre brukad mångfald Ingvar Svanberg, Uppsala Universitet


Perspektiv på mångfalden Per Karlsson, Älmhults kommun


Biologisk mångfald: från Linné till DNA Johanne Maad, Naturhistoriska Riksmuseet


Planera för groddjur i staden – nätverk av livsmiljöer och möjliga spridningsvägar Ulla Mörtberg, KTH, Stockholm


Att värna intresse för biologisk mångfald hos barn och ungdomar Elisabet Brömster, Solna kommun


Kräftor och mångfald - monster under ytan, passar bäst i grytan? Per Nyström, Lunds Universitet


Dag 2. 21 november


Kratta, snorkla eller dyka - lämpliga metoder för att inventera vattenvegetationer Frauke Ecke, Luleå Tekniska Universitet


Bottenfauna som trivs i mångfald - indikatorer för artrika strömbiotoper Ingemar Abrahamsson, Medins Biologi AB


Snabb artsuccession av trollsländor i våra vatten - orsaker och verkan Göran Sahlén, Högskolan i Halmstad


Fishbase - världens största uppslagsverk om fiskar Anders Silfvergrip, Naturhistoriska Riksmuseet


GBIF-Sweden - där all biologisk mångfald samlas Mickael Graf, Naturhistoriska Riksmuseet


Regionalt arbete för Levande sjöar och vattendrag Johan Lind, Länsstyrelsen i Örebro län


Nya mål för våtmarkernas (myllrande) mångfald Ann Wahlström, Naturvårdsverket


Bra Miljöval el - erfarenheter från miljöfondsarbetet Johan Kling, Svenska Naturskyddsföreningen


Skydd och restaurering enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag Henrik Schreiber, Naturvårdsverket


Fyrisån - en 166-årig återvändsgränd i metamorfos Anders Larsson, Uppsala kommun


Gubbslem - en återvändsgränd för planktonsamhället Karin Rengefors, Lunds Universitet


Nationalnyckeln för bättre kunskap Mikael Svensson, ArtDatabanken, SLU


Hotade limniska smådjur - vilka är de och var finns de? Ulf Bjelke, ArtDatabanken, SLU


Skogsvattnens biologiska mångfald - hot och åtgärder Lennart Henriksson, WWF


Är turistutvecklingen ett hot mot den biologiska mångfalden? Sassi Wemmer, Marknadsplats 7-Härad


Summering och diskussion Johan Bodegård


Dag 3. 22 november

Exkursion

  1. A)Linnéutställningen på Naturhistoriska riksmuseet.

  2. B)Biologisk mångfald i urbana miljöer

foto: Mikael Gyllström