Vattendagarna 2008

"Konkurrenen om vattnet" 9-11 dec 2008, Uppsala

program

 

Dag 1. 9 december


Introduktion William Goedkopp.


Introduktion Lisa Sennerby Forsse


Motstående intressen kring vatten Staffan Westerlund, Uppsala universitet


Kraftigt modifierat vatten Anna Peters, Juridiska avdelningen, Naturvårdsverket


Skogens produktionsmål: Hur stort är hotet mot vattenkvalitén? Kevin Bishop, Inst. för vatten och miljö, SLU


Markanvändningens inverkan på Östersjön del1, del 2 


Vattenkraft och levande vattendrag? Christer Nilsson, Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet


Fiske - hållbart nyttjande av våra vatten? Alfred Sandström, FiskeriverketDag 2. 10 december


Vatten värt! Ola Broberg, naturavdelningen, Länsstyrelsen i Jönköping


Om intressemotsättningar som förutsättning för hållbar vattenförvaltning Lotten Westberg, Inst. för stad och land, SLU


Så sätter man pris på vatten Emma Östensson, vattenmyndigheten, Södra Östersjön


Statusklassning i praktiken - vattenvård i verkligheten Gunilla Lindgren, vattenförvaltningen, Länsstyrelsen i Uppsala


Databaser vid SLU - utökad tillgänglighet och integrerade analyser Göran Ståhl, SLU


Ökad tillgänglighet till hydrologiska uppgifter i vattenförvaltningens tjänst Berit Arheimer, SMHI


Framtagning och användning av PLC5 data - möjligheter och begränsningar Faruk Djodjic, Inst. f.ör vatten och miljö, SLU


FOOTPRINT - Ett riskbedömningsverktyg för bekämpningsmedelsförekomst i svenska vatten Nick Jarvis, Inst. för mark och miljö, SLU


Gränsöverskridande vatten - en källa till konflikt och samarbete Bo Libert, UNECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa)


Så bra går det med vattenarbetet! Hur står sig Sverge i ett EU-perspektiv? Annika Nilsson, Miljödepartementet


Dag 3. 11 december

Exkursion

Guidad tur i Fyrisåns avrinningsområde med fokus på vattenhantering och åtgärder mot vandringshinder och eutrofiering.

foto: Mikael Gyllström