Vattendagarna 2007

Vattendagarna 2006 20-22 november, Malmö, 

"kväve - vad spelar det för roll?"


program

 

Dag 1. 20 november

Välkommen till Skåne. Rune Brandt (Länsstyrelsen i Skåne län)

 

Bengt Nihlgård (Lunds universitet) Kväve, människa, hållbarhet


Lars Leonardson (Lunds universitet) Kväveomsättning i limnisk miljö


Wilhelm Granéli (Lunds universitet) Är Östersjön en sjö? Kvävet i Östersjön och N/Pkonflikten i ett limnologiskt perspektiv


Ann-Kristin Bergström (Umeå universitet) Kvävets roll i sjöarnas produktionsreglering


Eva Willén (SLU) Effekter av N på algsamhällena i sjöar


Anders Hargeby (Länsstyrelsen i Skåne län) Blir näringsrika skånska sjöar fattigare?


Geraldine Thiere (Högskolan i Halmstad) Näringsförhållanden i anlagda våtmarker – av betydelse för växtsamhällets utveckling?


Henrik Lerner (Linköpings universitet) Är fågelbajs ett problem i sjöar?


Lars Collvin (Länsstyrelsen i Skåne Län) Ammoniumkväve i skånska vatten


Tove Lundeberg (Naturvårdsverket) HELCOM / OSPAR


Håkan Marklund (Naturvårdsverket) Kväve i miljöövervakningen – Var och varför?


Anders Wilander (SLU) Vart tog bedömningsgrunderna för kväve vägen?


Dag 2. 21 november

Anna Hagerberg (Länsstyrelsen Skåne Län) Kväve i ett landskapsperspektiv del 1


Anna Hagerberg (Länsstyrelsen Skåne Län) Kväve i ett landskapsperspektiv del 2


Christel Cederberg (Svensk mjölk) Livsmedlens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv


Kvävetransport i jordbruksåar – varför minskar det?


Markus Hoffman (LRF) Vad finns kvar att göra inom jordbruket?


Nils Lagerqvist (Jordbruksverket) Våtmarksstrategin, de nya stödformerna


Johan Bergh (SLU) Skogsbrukets hållbarhetsproblem


Stefan Anderson (Skogsstyrelsen) Återföring av aska till skogen


Susann Eriksson/LennartHöglind (Länsstyrelsen Skåne län) Kväverening vid skånska avloppsreningsverk


Odd Lindahl, (Göteborgs universitet) Agro -Aquat recycling - Musselodling som åtgärd Kvävet och framtiden


Dennis Collentine (Högskolan i Gävle) Användning av utsläppsrättigheter för att minska övergödning


Svante Axelsson (Naturskyddsföreningen) Kväverening i inlandsvatten


Ulrika Hagbarth (Naturvårdsverket) ”Fixa de värsta avloppen först” - Aktionsplanen för havsmiljön


Jessica Cederberg-Wodmar (Naturvårdsverket) Kväve, en ny stor kom munikationsutmaning


Bengt Nihlgård (Lunds universitet) Summering och debatt


Willem Goedkoop Avslutning


Dag 3. 22 november

Exkursion

Klingavälsån och Kävlingeån

foto: Mikael Gyllström