Vattendagarna 2009

Vattendagarna 2009. 8-10 dec Bollnäs "Tid för åtgärder - dags för handling"

program

 

Dag 1. 8 december


Välkommen till vattendagarna Barbro Holmberg, landshövding för Gävleborgs län


Välkommen till Bollnäs Evy Degerman, kommunalråd i Bollnäs


Den praktiska nyttan med vattenförvaltningens åtgärdsprogram Åke Bengtsson, VVD Vattenmyndigheten Bottenhavet


Ny prispolitik för vatten Dag von Schantz, Miljödepartementet 


Miljöstöd i Lantbruket nya krav, nya behov Stina Olofsson, Jordbruksverket 


Näringstransport till havet - mätprogrammen och (o)säkerheten i siffrorna Lars Sonesten,  Inst. för Vatten och Miljö, SLU 


Milsbosjöarna - ett pilotprojekt inför arbetet med åtgärdsprogram inom EU:s Ramdirektiv för vatten Malin Spännar, Länsstyrelsen i Dalarna 


Fysiska processer i vattendrag - något som krånglar till det eller något nödvändigt att känna till? Johan Kling, Vattenmyndigheten Västerhavet 


Omprövning av vattendomar i Ljusnan Sven Jansson, fd. Länstyrelsen Gävleborg 


Vattenkraft – miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten Kjell Leonardsson, SLU Umeå 


Emån - det handlar om åtgärder! Lennart Johansson, Länsstyrelsen i Kalmar län


Kräver försurningsläget fler åtgärder? Joakim Lücke, miljömålsansvarig, Naturvårdsverket


Restaurering av flodpärlmusselvatten Erik Degerman, FiskeriverketDag 2. 9 december


Återföring av fosforläckage från jordbruksmark Sam Ekstrand, IVL Svenska Miljöinstitutet AB


”Rädda Vojmån - hur gör man det?” Per Angelstam, skogsmästarskolan, Grimsö, SLU


Projekt Örsbaken - rätt idé i fel tid Anders Karlsson, fd VA-chef Nyköpings kommun


Samverkan och intresseavvägningar vid åtgärdsarbete i odlingslandskapet Rune Hallgren, LRF


Skogens roll i vattenförvaltningen Elisabet Andersson, Skogsstyrelsen


Mälaren i vått och torrt Lena Tilly, hydrolog - vattenresurser vid Tyréns AB


Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor Ulrika Lindstedt, projektledare, Naturvårdsverket


Workshops


Stöd och bidrag som styrmedel: havsmiljöanslaget och LOVA Gunnel Horm, samordnare, Naturvårdsverket


Strandskydd - en lägesrapport från Gotland Urban Westerlind, Länsstyrelsen i Gotlands länDag 3. 10 december

Exkursion

Ljusnan

foto: Mikael Gyllström