Vattendagarna 2010

"Vattnet i förändring" 8 nov- 10 nov 2010, Göteborg

program

 

Dag 1. 8 november


Limnologisk verksamhet vid Göteborgs Universitet 

Fysiologi och beteende hos fisk, Johan Höjesjö, Göteborgs universitet


Konkurrens mellan årsklasser av laxfisk, Rasmus Kaspersson, Göteborgs universitet


Paleolimnologi, ett sätt att rekonstruera forntida fisksamhällen, Fredrik Palm, Göteborgs universitet


Personligheter hos öring, Bart Adriaenssens, Göteborgs universitet


Predationsförsvar hos zooplankton, Hans Lord, Göteborgs universitet


SMOLTPRO– integrerad forskning för hållbar smoltproduktion, Jörgen Johnsson, Göteborgs universitet


Limnologiska nätverket, Johan Höjesjö, Göteborgs universitet


Långsiktiga ekosystemförändringar av kalkning i sjöar – resultat från 20 års kalkeffektuppföljning, Tobias Vrede, SLU


Framtida planktondynamik - effekter av ökad temperatur och brunhet i sjöar, Alice Nicolle, Lunds universitet


Nationell miljögiftövervakning i sötvatten - resultat från de senaste 40 åren, Nicklas Gustavsson, Naturhistoriska riksmuseet


Wanted dead or alive! Om främmande arter i våra vatten, Sture Nellbring, Länsstyrelsen i Stockholm,Stefan Lundberg, Naturhistoriska riksmuseet


Kvarlevor från istiden i svenska sjöar, Björn Kinsten, Högskolan Dalarna


Vattenkraft inom vattenförvaltningen - avvägningar och möjligheter, Johan Kling, Vattenmyndigheten Västerhavet


Hållbar växtnäringsförsörjning i Stockholms län, Mats Johansson, Ecoloop


Dag 2. 9 november


Inlandsvattnen och klimatet, Lars Tranvik, Uppsala universitet


Sjöarnas roll som växthusgaskällor och kolsänkor, Sebastian Sobek, Uppsala universitet


Historisk förändring i sjöarnas halt av organiskt kol, rekonstruerad med sediment och IR spektroskopi, Peter Rosén, Umeå universitet


Värdering av nyttan med förbättrat miljötillstånd, Mats Ivarsson, Vattenmyndigheten Västerhavet


Nya vägledningar för normsättning i vattenförekomster, Peter Sörngård, Vattenförvaltningssamordnare på Naturvårdsverket


Naturvårdsverkets forskningsprogram om systemet med miljökvalitetsnormer och dess tillämpning, Peter Sörngård, Vattenförvaltningssamordnare på Naturvårdsverket


Mot samma mål? Genomförandet av ramdirektivet för vatten i Norden, Lena Gipperth, Göteborgs universitet


Den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö, Björn Risinger


Vilken forskning behöver vi för vattenförvaltningen? Diskussion och frågor, Björn Risinger


Dag 3. 10 november

Exkursion

Laxlek i Säveån och fiskvandringsvägar i Rolfsån

foto: Mikael Gyllström